Chinese Theory  of  Martial Arts

Chief Editor: ZHOU WeiliangEditional BoardWANG Peikun Vice Chairman of Shanghai Wushu Association;Director of the Department of Martial Arts, Shanghai University of Sport JI Canzhong Pr

  • 主编: 周伟良
  • 专业门类: 武学

Chief Editor: ZHOU Weiliang

Editional Board

WANG Peikun

Vice Chairman of Shanghai Wushu Association;

Director of the Department of Martial Arts, Shanghai University of Sport

JI Canzhong

Professor of Physical Education Institute, Henan Normal University

LI Tianyi

Vice Chairman and Deputy Secretary General of Chinese Wushu Association

MEN Huifeng

Vice Chairman of Chinese Wushu Association;

The Founder of Dongyue Tai Chi Boxing

XIA Baihua

Deputy Director of Traditional Martial Arts Committee, Chinese Wushu Association

XI Yuntai

Advisor of China Emei Martial Arts Research Association; Professor of Physical Education Department, Chengdu Sport Institute

CHENG Dali

Professor of School of Physical Education & Sports Science, South China Normal University

YANG Jian Ying

Associate Professor of Institute of Physical Education and Health, East China Normal University

WANG Zhanhai

World Champion of Tai Chi Boxing;

The 12th Generation Successor of Chen Style Tai Chi Boxing

WU Bin

Vice Chairman of Chinese Wushu Association;

Deputy Director of the Technical Committee of International Wushu Federation

DU Zhengao

Director of Teaching and Research Department, Special Police of China

ZHOU Weiliang

Professor of Physical Education Institute, Hangzhou Normal University

CHEN Shunan

Vice Chairman of Zhejiang Wushu Association

LIANG Yiquan

President of Shaolin Boxing Research Association

 

 

YANG Xiangquan

Professor of Tianjin University of Sport